Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Kinh tế

13 tháng 02, 2017

- Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa theo điều lệ của Trường. Chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ giảng viên hàng năm thuộc khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa, quản lý điểm tổng kết môn học, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học.

- Phối hợp với phòng đào tạo lập danh sách sinh viên trong khoa đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa.

- Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất Trường giao cho khoa.

-  Biên soạn chương trình, giáo trình các học phần thuộc chuyên ngành đào tạo của Khoa.

- Chủ trì trong việc xây dựng, in ấn và phát hành đề thi các môn thi thuộc Khoa quản lý

- Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng các Học phần thuộc Khoa đảm nhận. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho giảng viên và sinh viên theo qui định của nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán trong việc mua vật tư thiết bị, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy và học tập chuyên môn của Khoa theo qui định của nhà trường

- Phối hợp với các phòng ban chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho giảng viên, giảng viên và sinh viên trong Khoa; Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho sinh viên trong khoa.

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Top